Aydınlatma Metni

Ticari Elektronik İleti İçin Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Ticari Elektronik İleti İçin Aydınlatma Metni

TAŞIMACIM YAZILIM TEKNOLOJİLERI ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Ticari Elektronik İleti Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Aktarılması Hakkında Aydınlatma Metni Değerli Ziyaretçilerimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat uyarınca, Taşımacım Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi (Şirket) olarak veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüz olduğundan, işbu metin ile kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

Şirkete vereceğiniz her türlü kişisel verileriniz ve alışverişlerinize dair her türlü bilgileriniz mevzuata uygun şekilde, Şirket ve Şirketin ortakları, iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve belirleyeceği (sosyal medya-online reklam ağı işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından ve bu kişiler arasında, mevzuattan kaynaklanan nedenlerle, ürün, hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz için ve her türlü ürün, hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve kullanıcı/üyelik/müşteri işlemlerinin yapılması amacıyla, bu metinde belirtilen ve ayrıca kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, verilerinizin tarafınızca alenileştirildiği durumlarda, her türlü sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu/işleyen olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olduğu hallerde isim, soy isim, rumuz, yaş/doğum tarihi, cinsiyet, yaşanılan bölge, adres ve teslimat adresi, cep/ev/is telefon numaraları, mail adresleri gibi her türlü kişisel verileriniz her türlü otomatik olan/olmayan yöntemler ile (Şirkete ve yukarıda anılan kuruluşlara sözlü/yazılı verdiğiniz bilgilerden, mağazalar ve/veya bulundukları fiziki-sanal ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaret ve içerik incelemelerinizden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinizden, Şirket ve yukarıda anılan kuruluşlar nezdindeki (fiziki ve sanal/dijital) üye/kullanıcı/müşteri işlemleri ile alışverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket işlemlerim ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin edilmektedir.

Bu veriler, yasal azami süreler aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, elde edilebilir hale getirilecek, kullanılacak, gerektiğinde güncellenecek, yukarıda anılan kişiler/kuruluşlar arasında yurt içinde ve dışında aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebini, hangi amaç ve yöntemlerle işleneceğini, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarılıp aktarılmadığını, üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda Şirketin aşağıda belirtilen veri sorumlusuna mevzuatın öngördüğü koşullar çerçevesinde başvurabileceğinizi, bu başvuru için ilgili mevzuata göre uygun işlemin yapılarak tarafıma mevzuata uygun biçimde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verileceğini bilgilerinize sunarız.

Güncelleme Tarihi 22/05/2023
Veri Sorumlusu:
Taşımacım Nakliyat Lojistik Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi
Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu No: 3 / 4 Beykoz / İstanbul
Email:destek@tasimacim.com
Telefon: +90 850 532 85 05