TASIMACIM YAZILIM TEKNOLOJİLERI ANONİM ŞİRKETİ
Gizlilik Politikası

KVKK Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası

KVKK Aydınlatma Metni

TAŞIMACIM YAZILIM TEKNOLOJİLERI ANONİM ŞİRKETİ
GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

www.tasimacim.com alan adlı internet Sitesi (“Site”) https://www.tasimacim.com/ adresinde faaliyette bulunan Taşımacım Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Taşımacım”) tarafından işletilmektedir. Taşımacım, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Taşımacım, sizin kişisel verilerinizin işbu Site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

İşbu Gizlilik Politikamızda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak, Site’yi kullanımınızdan dolayı elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası’ nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de kişisel verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Kanun’un 7. maddesine uygun olarak; kişisel verilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu gerektirdiği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

“Kişisel Veriler” terimi, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Toplanan Kişisel Verileriniz, Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak Taşımacılık tarafından aşağıda belirlenen işleme amaçları ve Kanun’un 5. ve 6.maddesindeki hukuki sebepler dahilinde işlenecektir.

Hukuki Sebep

İşleme Amacı

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sitemizin içeriğini geliştirmek,

Sizlere bilgi sunmak.

Açık rızaya bağlı olarak kişisel verilerin işlenmesi

Siteyi tercihleriniz temelinde İhtiyaçlarınıza göre düzenlemek,

Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek.

 

Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden (işletim sistemi, mobil cihaz tipi, tarayıcı…vb) tamamen faydalanabiliriz.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan Kişisel Verileriniz, işbu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel Verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da Site yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek amaçlarıyla işlenmesi için Ajans ve Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilir. Bu Sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devredilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına açıklanabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Site’ yi ziyaret etmeniz dolayısıyla Kişisel Verileriniz, Gizlilik Politikası’ nın 1. maddesinde yer verilen amaçlar ile kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Sitemiz aracılığı ile elektronik ortamda toplanmaktadır.

4. Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan Kişisel Veri işleme faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak,

  • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde sıralan haklara yönelik taleplerini, Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu No: 3 / 4 Beykoz / İstanbul adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Taşımacım’a iletebilecektir. Taşımacım, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

5. Güvenlik ve Gizlilik

Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan Kişisel Verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Taşımacım, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de internet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

6. Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Taşımacım’a ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’ nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

7. Çocukların Erişimi Hakkında

Bu site 18 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.

Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

8. İrtibat

Herhangi bir sorun, soru veya fikriniz varsa, lütfen aşağıdaki kanallardan biri üzerinden bizimle iletişime geçiniz:

 Veri Gizliliği Sorumlusu

Taşımacım Nakliyat Lojistik Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi

Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu No: 3 / 4 Beykoz / İstanbul

Email:destek@tasimacim.com
Telefon: +90 850 532 85 05

9. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler

İşbu “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerektiğinde değiştirilebilecektir.